TÜRK LIONS VAKFI

RESMİ SENEDİ

 

1.BÖLÜM – Kuruluş Hükümleri

Kuruluş

MADDE 1 – İstanbul Asliye 9.Hukuk Mahkemesi’nin 15 Kasım 1984 tarih ve E.1984/281, K.1984/556 sayılı kuruluş ile 21 Mayıs 1987 tarih ve E.1986/171, K.1987/281 sayılı ve 17 Aralık 1990 tarih ve E.1990/683, K.1990/761 sayılı resmi senet değişiklikleri tescil kararları gereğince “TÜRK LIONS VAKFI” kurulmuştur.

Türk Lions Vakfı, aşağıdaki maddelerde (Vakıf) kısa adıyla anılmıştır.

İkametgah ve Şubeler

MADDE 2 – Vakfın ikametgahı Darülaceze Cad. No:43 K.4 Okmeydanı/İstanbul’dadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile yurt içinde ve Başbakanlığın izni ile yurtdışında şubeler açılabilir.

Amaç ve Hizmet Konuları

MADDE 3 – Vakfın amacı “Toplumumuzun eğitim, ekonomik, sağlık, sosyal ve kültürel içerikli gereksinimlerinin doğrudan ya da Lions, Lioness ve Leo Kulüpleri dernekleri tarafından üretilecek hizmet projeleriyle karşılanmasına ilişkin araştırma ve incelemeler yapmak; yardım ve katkılarda bulunmak; adı geçen kuruluşlar ile üst kuruluşlarının çalışma ve dayanışmalarına olanak sağlamak” tır.

Bu amaç doğrultusunda sunulacak hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.

3.1) Çevre Sorunları Etkinlikleri: Yoğun kentleşme, endüstriyel gelişme, doğal kaynaklar ve hızlanan teknolojik ilerleme doğrultusunda her türlü çevre sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak, her türlü kirlenme ile uğraşmak; ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve destek vermek;

3.2) Sağlık Etkinlikleri: Toplum bireylerinin doğuştan başlamak üzere yaşlılık dönemlerine kadar büyümelerine, iyi beslenmelerine, düzenli yaşamlarına, hastalık ve rahatsızlıklarında gereken tanı ve tedavilerinin gözetilmesine, yaşlılıklarını huzur içinde sağlıklı bir biçimde geçirmelerine ilişkin çalışmalar yapmak, uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak; göztarama ve gözbankası gibi sağlık tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine özen göstermek,

3.3) Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri: Tüm vatandaşlarımıza, cumhuriyet, demokrasi, Atatürk ilke ve inkılapları sevgisini aşılamak; okul öncesi, ilk, orta ve yükseköğretimde çağdaş eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasına destek vermek; insan gücünü geliştirecek teknik konularda meslek kursları açmak; öğrenci yurtları açmak ve işletmek; gereksinme ve başarı bursları vermek, öğrencilere sosyal yardımlar yapmak; kitaplıklar açmak,

3.4) Gençlik Etkinlikleri: Gençliğin tüm Dünyada yaygınlaşmış olan büyük enerji ve yüksek ülküleri göz önünde tutularak topluluklara, gençliğe karşı görevlerinin bilincini aşılamak; ülkemiz gençliğine yeteneklerini farkedip gelişmelerine yarayacak olanakları sağlamak,

3.5) Kültür Etkinlikleri: Doğa ve tarihi kültür varlıklarının korunması için çalışmalar yapmak; hızlı kentleşmenin getirdiği sorunların giderilmesinde, kentlerimizin tarih, doğa ve estetik değerlerinin korunmasında halkı bilinçlendirici, kamuoyu yaratıcı yapımlar ve yayınlar yapmak; doğa, çevre ve estetik değerlerinin korunmasına ilişkin olarak halkı bilinçlendirmek; tiyatro, sinema, müzik, heykel ve resim çalışmalarına destek olmak, sanat ve kültür merkezleri kurmak; el becerileri ve meslek kazanma kursları açmak; yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek,

3.6) Sosyal Etkinlikler: İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerini geliştirmek; kural ve yasalara saygı ve uyma bilincini özendirmek ve geliştirmek; sosyal sorunlar ile dinlenme ve eğlenme gereksinimlerine yardımcı olmak, destek vermek ve katkıda bulunmak; insanların türlü zihinsel, duygusal ve bedensel niteliklerini üstünleştirecek, toplumsal yaşamı hem aile hem de topluluklar çerçevesinde daha insancıl duruma getirecek, bilim ve sanatın gelişmesini sağlayacak etkinliklerde bulunmak,

3.7) Tanıtım Etkinlikleri: Ülkemizin hem yurt içinde hem de yurtdışında tanıtılmasına, özelliklerinin öğrenilmesine, doğal ve tarihi güzelliklerinin gezilmesine, dünya insanları ile ülkemiz insanları arasındaki dostluk, uzlaşma, sevgi ve anlayış bağlarını geliştirmek,

3.8) İvedi Etkinlikler: Ülkemizde meydana gelecek deprem, sel, yangın ve benzeri afetlerde ivedi yardımlarla insanların acılarını gidermek, gereksinimlerini karşılamak,

3.9) Dayanışma Etkinlikleri: Lions, Lioness ve Leo Kulüpleri Dernekleri ile üst kuruluşlarının çalışma, hizmet verme ve işbirliğinde bulunmaya yönelik isteklerine destek olmak, olanaklar sağlamak ve yardımlar yapmak,

3.10) Halkla İlişkiler Etkinlikleri: Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak; konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar, geziler ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

3.11) Gelir Getirici Etkinlikler: Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik kurum ve kuruluşlarla etkinlik kazandırıcı işbirliği yapmak; tesisler, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurmak,

Vakfın Mal Varlığı

MADDE 4 – Vakfın malvarlığı, Lions, Lioness ve Leo Kulüpleri Dernekleri ile Lion, Lioness, ve Leo’ların tahsis ettikleri (2.500.000) iki milyon beş yüz bin lira oluşturur. Kuruluştan sonra malvarlığına eklenmesi koşulu ile yapılacak bağışlar Vakıf malvarlığına eklenir.

Hukuksal İşlemler Yetkisi

MADDE 5 – Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satınalma ve diğer yollar ile malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa; Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre irtifak hakkı tesis etmeye, hisseli ve hissesiz taşınmaz almaya ve satmaya; menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya; Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar ve kuruluşlar ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflar ile kuruluşlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, maledinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini, 903 Sayılı Kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

II.BÖLÜM – Yönetim Hükümleri

Vakfın Organları

MADDE 6 – Vakfın Organları aşağıda gösterilmiştir.

6.1) Vakıf Meclisi

6.2) Yönetim Kurulu

6.3) Vakıf Başkanı

6.4) Denetleme Kurulu

Vakıf Mütevellileri

MADDE 7 – Vakıf Mütevellilerine ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

7.1) Kurucu Mütevelliler: Vakfın kuruluşunda kurucu vakfeden olarak resmi

senette adları yazılı gerçek kişilerdir.

7.2) Seçilmiş Mütevelliler: Vakfın kuruluşundan sonra her yıl bütçesinde   öngörülen Katılma Paylarını ödemek koşuluyla Yönetim Kurulunun önerisi ve Vakıf Meclisinin onayı ile seçilen gerçek ve tüzel kişilerdir.

Vakıf Meclisi

MADDE 8 – Vakıf Meclisi Vakfın yetkili karar organı olup oluşumu ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

8.1) Vakıf Meclisi, 7.maddede belirtilen mütevellilerden oluşur.

8.2) Vakıf Meclisi, Yönetim Kurulunun kararı ve çağrısı üzerine her yıl şubat ve kasım aylarında olağan olarak toplanır. Gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.

8.3) Vakıf Meclisi toplantıları, Vakıf Başkanı ve toplantıda açık oyla seçilecek bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreterden oluşan Divanca yönetilir.

8.4) Vakıf Meclisinin toplantı yetersayısı üye tamsayısının ve karar yetersayısı ise toplantıya katılan mütevellilerin yarıdan bir fazlasıdır. İlk toplantıda toplantı yetersayısı sağlanamazsa aynı gün bir saat sonra ikinci toplantı yapılır ve katılan mütevellilerle çalışmalara başlanılır.

8.5) Vakıf Meclisindeki gerçek kişi seçilmiş mütevellilerin ölmeleri, iş göremez duruma gelmeleri, ayrılmaları, sürekli toplantılara katılmamaları, katılma paylarını ödememeleri ya da benzer nedenlerle Vakıfla bağlarının kalmaması; tüzel kişi seçilmiş mütevellilerin katılma paylarını ödememesi, temsilcilerinin toplantılara katılmaması, tüzel kişiliğinin sona ermesi üzerine Vakıf Başkanının önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ve Vakıf Meclisinin onayı ile mütevellilikleri sona erdirilir.

Vakıf Meclisinin Görev ve Yetkileri

MADDE 9 – Vakıf Meclisinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

9.1) Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda gereken kararları almak,

9.2) Şubat ayı toplantısında geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetçilerin denetim raporunu görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

9.3) Kasım ayı toplantısında gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programını, bütçesini ve plasman planını görüşüp onaylamak; görevleri sona eren Vakıf Başkanı, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,

9.4) Vakfa ilişkin taşınmaz malların satılması ya da yeni taşınmaz mal alınması ya da bunlar üzerinde aynı haklar tesis edilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu önerilerini karara bağlamak,

9.5) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Vakfa katılacak seçilmiş mütevelliler ile Vakıfla ilişkileri kesilecek mütevelliler hakkında karar almak,

9.6) Vakıf resmi senedinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşmek ve karara bağlamak,

9.7) Dilek ve öneriler ile diğer konularda gereken kararları almak

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – Yönetim Kurulu Vakfın yetkili yönetim ve uygulama organı olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

10.1) Yönetim Kurulu, Lions Yönetim Çevrelerinin Yönetim Kurulunda temsili ilkesi göz önünde tutularak mütevelliler arasından iki yıl süre için gizli oyla seçilen en az sekiz üye ile her asıl üye için seçilen yedeklerden oluşur. Seçimden önce Lions Yönetim Çevrelerinin kontenjanları ile Yönetim Kurulu üye sayısı saptanır. Bu saptama işleminde Vakfın kuruluşu sırasında mevcut Yönetim Çevrelerinin kazanılmış hakları dikkate alınır.

10.2) Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve Yürütme Kurulu ile amaç ve hizmet konularına ilişkin koordinatörler seçerek görev bölümü yapar.

10.3) Yönetim Kurulu en az, iki ayda bir olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yetersayısı üye tamsayının ve karar yetersayısı ise katılan üyelerin yarıdan bir fazlasıdır.

10.4) Yönetim Kurulu üyelerinin ölmeleri, iş göremez duruma gelmeleri, ayrılmaları, özürsüz olarak üç toplantıya üst üste katılmamaları ya da özürlü olsalar bile bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrılmış sayılırlar ve yerlerine bir hafta içinde ayrılan asıl üyenin yedeği üye göreve çağrılır. Yedek üyeler, ayrılan asıl üyelerin görev süresini tamamlarlar.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

MADDE 11 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

11.1) Vakfı, Vakıf Başkanı ya da Başkan Yardımcısı ya da Yönetim Kurulu kararıyla üyelerinden birisi aracılığı ile temsil etmek,

11.2) Yasalar ile Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak,

11.3) Vakıf Başkanının önerisi üzerine Vakıf Meclisinin gündemi ile toplantı yer, tarih ve saatini saptamak,

11.4) Vakıf Başkanını n önerisi üzerine Vakfa katılacak seçilmiş mütevelliler ile Vakıfla ilişkileri kesilecek seçilmiş mütevellilerin durumunu tesbit edip Vakıf Meclisinin onayına sunmak,

11.5) Vakıf bütçesi ve çalışma dönemi hizmet programı ile bilanço, gelir-gider çizelgeleri ve çalışma dönemi çalışma raporunu görüşüp kabul etmek ve Vakıf Meclisinin onayına sunmak,

11.6) Vakıf Resmi senedinde öngörülen değişiklikleri görüşüp karara bağlamak ve Vakıf Meclisinin onayına sunmak,

11.7) Şubelerin açılmasına, tesisler, iktisadi işletmeler, ortalıklar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek,

11.8) Vakıf Yürütme Birimi personelini atamak ve gereğinde görevden almak,

11.9) Sürekli Vakıf yönetim ve hizmet komitelerini oluşturmak, çalışma programlarını görüşüp onaylamak, uygulamaları için yetki vermek ve uygulamalarını izlemek,

11.10) Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin uygulama yönetmeliklerini kabul etmek, gerek gördüklerini Vakıf Meclisinin onayını sunmak,

11.11) Yasalar ile Vakıf resmi senedinde öngörülen diğer işleri yapmak,

Vakıf Başkanı

MADDE 12 – Vakıf Başkanı, Vakfın temsilcisi ve yetkili yöneticisi olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

12.1) Vakıf Başkanı iki yıllık süre için Vakıf Meclisince seçilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Başkan Yardımcısı görevi üstlenir ve en geç iki ay içinde yapılacak Vakıf Meclisi toplantısında Vakıf Başkanı seçimi yapılır.

12.2) Vakıf Başkanı, Vakfı Vakıf Meclisini ve Yönetim Kurulunu temsil etmek; Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kararlarını uygulamak; Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak; Vakıf personelinin atanması ve görevden alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; Vakfın malvarlığını, amaç ve hizmet konularının değerliliğini korumak; harcama ve ödeneklerin yasalar ile Vakıf resmi senedi hükümlerine uygunluğunu gözetmekle görevli ve yetkilidir.

Denetleme Kurulu

MADDE 13 – Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine bağlı olup ayrıca her türlü denetime de açıktır. Bununla birlikte mali konularda görevli ve yetkili olmak üzere iki yıllık süre için, mütevelliler arasından açık oyla seçilen (4) asıl ve (4) yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulu Vakıf içi denetimi sağlar.

Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer.

Denetleme Kurulunun çalışmaları, Vakfın defter ve kayıtları ile belgeleri üzerinde yapılır. Herhangi bir nedenle ayrılan Denetleme Kurulu üyesi yerine, yedeği Denetçi bir hafta içinde çağrılır. Yedek üyeler, ayrılan asıl üyelerin görev süresini tamamlarlar.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 14 – Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

14.1) Altı aylık incelemeleri sonucu tesbit edecekleri konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek,

14.2) Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir-gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirmeye ilişkin konu ve önerilerini bir raporla Vakıf Meclisine sunmak,

14.3) Yıllık bütçe hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla Vakıf Meclisine sunmak.

 

Kurullarda Görev Değişimi

MADDE 15 – Vakıf kurullarında ki asıl ve yedek üyelerin görev değişimleri aşağıda gösterildiği üzere yapılır.

15.1) Her yıl Kasım ayında yapılacak olağan Vakıf Meclisi toplantılarında, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin yarısının görev süresi sona erer ve yerlerine seçim yapılır.

15.2) Gereğinde, görev değişimine bağlı tutulacak Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin belirlenmesinde, Vakıf Meclisinin toplantısından bir ay önce kurullarında ad çekme yoluyla ayrılacak üyeler saptanır.

15.3) Görevleri sona eren üyelerin tekrar seçilme hakları saklıdır.

Vakıf Komiteleri

MADDE 16 – Vakıf Komiteleri Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar ve gereğinde uygulama yapmakla görevli olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösteriliştir.

16.1) Geçici Komiteler Yönetim Kurulu Başkanı ve sürekli Komiteler Yönetim Kurulu tarafından mütevelliler arasından atanan bir Başkan ile (2) üyeden oluşur. Komiteler ilk toplantılarında bir Sekreter seçerek görev bölümü yaparlar.

16.2) Komiteler çalışma programlarına göre belirtilen tarihlerde toplanırlar. Toplantı ve karar yetersayıları (2) dir.

16.3) Komite üyeleri bir çalışma dönemi süresince görevli olup herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, ayrılan üyenin seçildiği yönteme göre atama yapılır.

16.4) Komiteler, hazırladıkları çalışma programlarının oluşum biçimlerine göre Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulunca onaylanmasından sonra çalışmalarına başlarlar ve verilen yetkiye göre uygulama yaparlar.

16.5) Komiteler, atama organlarının denetim ve gözetimine bağlı olup oluşum ve üyelerinde her zaman değişiklik yapılabilir.

Vakıf Yürütme Birimi

MADDE 17 – Vakıf Yürütme Birimi, Vakıf Başkanının gözetim ve denetiminde Vakıf organlarının kararlarını uygulamak; iktisadi işletmeler, tesisler ve diğer birimlerin Vakfa ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesini gerektiren işleri yapmakla görevlidir.

Yetkili yönetici ve uzman danışmalar ile yeterli sayıda personelden oluşacak Yürütme Birimi görevlileri hakkında Yönetim Kurulunca kabul edilecek “Personel Yönetmeliği” uygulanır.

III. BÖLÜM – Mali Hükümler

Vakıf Bütçesi

MADDE 18 – Vakfın çalışma dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Vakfın bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgelerinden oluşur.

Yıllık bütçe yönetmeliğinde, öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.

Vakıf Meclisi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret almazlar.

Vakfın Gelirleri

MADDE 19 – Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

19.1) Seçilmiş mütevellilerin katılım payları ile onursal mütevellilerin tahsisleri

19.2) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden ve tesislerinden yasalar çerçevesinde alınacak ücret ve yararlanma payları,

19.3) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları,

19.4) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler,

19.5) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak, koşullu ya da koşulsuz bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan vasiyetler,

19.6) Geziler, gösteriler, şenlikler, fuarlar, festivaller, toplantılar, yayınlar, video kaseti ve film ile kültür ve spor yarışmalarından sağlanacak gelirler,

19.7) Diğer gelirler.

Vergi Bağışıklığına İlişkin İlkeler

MADDE 20 – Vakfın vergi bağışıklığına ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

20.1) Vakıf yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerinin 1/3 ünü yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımı ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan 2/3 ünü ise Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsise zorunludur.

20.2) Vakfın vergi bağışıklığı hakkına sahip olması halinde, Vakıf yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin 1%20 sini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayırımı ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup %80 ini ise Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsise zorunludur.

20.3) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.

20.4) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.

20.5) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da Vakfın malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.

20.6) Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bilançoları ile gelir gider cetvelleri çalışma raporlarıyla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne sunulur.

20.7) Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

Yedek Akçe

MADDE 21 – Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın %5 i oranında yedek akçe ayrılır.

Vakfın yıllık, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılamıyacak durumda olursa Yönetim Kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır.

Yedek akçe karşılıkları aktifte en iyi biçimde nemalanacak menkul kıymetler olarak tutulur.

Vakfın kuruluşundan başlamak üzere 10.yılda, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izliyen her (5) yılda bu konu Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür.

IV. BÖLÜM – Genel Hükümler

Vakıf İktisadi İşletmeleri

MADDE 22 – Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek ve gelir getirmek üzere Vakıf iktisadi işletmeleri kurulabilir.

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Vakıf iktisadi işletmesi statüsünde Vakfın tesciline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, vergi bağışıklığı konusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.

Vakıf iktisadi işletmeleri, Ticari Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

Vakıf Resmi Senedinde Değişiklik

MADDE 23 – Vakıf resmi senedinde yer alan amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının, Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda Vakıf Meclisi kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve yetkili asliye hukuk mahkemesinin onayı ile Vakıf resmi senedinde değişiklik yapılabilir.

Vakfın Dağılması

MADDE 24 – Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaçlarının gerçekleştiği ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Vakıf Meclisinde, Vakfın dağıtılmasına karar verilebilir.

Yönetim Kurulu, yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü de alınmak suretiyle işlemler başlar. Dağılma işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra dağılma bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı Vakıf Meclisince saptanan benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Hüküm Eksikliği

MADDE 25 – Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 903 Sayılı Kanun ve Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri uygulanır.

Yönetmelikler

MADDE 25 – Vakıf resmi senedinin uygulanması aşağıda gösterilen yönetmelikler ile ileride gerekecek yönetmelikler uyarınca yapılır.

26.1) Amaç ve Hizmetleri Sıralama ile Uygulama Yönetmeliği

26.2) Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

26.3) Personel Yönetmeliği

26.4) Türk Lions Vakfı Fahrettin Kerim Gökay Hizmet Gönüllüleri Programı ve Ödülleri Yönetmeliği

26.5) Türk Lions Vakfı Proje Yardım Yönetmeliği

26.6) Türk Lions Vakfı Ödül Kuralları

 

Yürürlük

MADDE 27 – Vakıf resmi senedi değişikliği, yetkili asliye hukuk mahkemesinin tescile ilişkin kararının kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

Kurucu Mütevelliler

MADDE 28 – Vakfı oluşturan T.C. uyruklu vakfedenlerin ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir.

Şevket Adayılmaz, Şakir Alav, Suat Ağagil, Tuncay Arcak, Bedri Samim As, Yılmaz Aykaç, Selahattin Balcıoğlu, H. Suat Ballar, Erol Bozkurt, Necati Çokuslu, Turhan Dökmeci, Adnan Duruarı, Hasan Ebusuutoğlu, Nüzhet Erol, Ali Engin Fırat, Fahrettin Kerim Gökay, İlkin Gönenç, Mustafa Kemal Güçkan, Mahmut Güller, S. Yılmaz Gümüşlügil, Osman Hanağası, Nejat Kamil Haznedar, Hasan Turgut İçten, Niyazi İnaler, Rıfat İnsel, Ayşe Nevzat Kayahan, Tamer Kemahlıoğlu, Kemal Köksalan, Abdülkadir Karadeniz, Şerafettin Kuban, Nesim Levi, Metin Özerciyes, Maral Öztekin, Ahmet Çetin Saraçer, Ali Neşet Sirman, Osman Oğuz Sonceley, Ahmet Özdemir Süer, Mehmet Tanzer Tanberk, Münip Tarhan, İsmail Uğurlu Tunalı, Necati Tuncer, Yıldız Tunçay, Hasan Tunçsav, Hasan Ummak, Çevik Uraz, Ziya Alp Yıldırım, Çetin Yıldırımakın

Kurucu Yönetim Kurulu

MADDE 29 – Vakfın Kurucu Yönetim Kurulunun üyelerinin ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir.

Asıl Üyeler

Başkan                                       : Suat Ballar

Başkan Yardımcısı                  : Neşet Sirman

Sekreter                                    : Münip Tarhan

Sayman                                     : Şakir Alav

Rehabilitasyon Raportörü     : Adnan Duruarı

Eğitim Raportörü                    : Kamil Haznedar

Sağlık Raportörü                     : Nüzhet Erol

Çevre Sorunları Raportörü   : Nesim Levi

Sosyal Çalışmalar Raportörü : İlkin Gönenç

Yedek Üyeler

Ali Engin Fırat, Erol Bozkurt, Hasan Ummak, Suat Ağagil, Kemal Güçkan, Yılmaz Gümüşlügil, Nevzat Kayahan

Kurucu Denetleme Kurulu

MADDE 30 – Vakfın Kurucu Denetleme Kurulu üyelerinin ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir.

Asıl Üyeler

Başkan                                     : Abdülkadir Karadeniz

Raportör                                   : Tuncay Arcak

Üye                                          : Turgut İçten

Yedek Üyeler

Çevik Uraz, Hasan Ebusuutoğlu, Necati Çokuslu

V. BÖLÜM – Geçici Hükümler

Tescil İşlemleri Yetkisi

GEÇİCİ MADDE 1 – Vakıf resmi senedinin yetkili asliye hukuk mahkemesinde tescilli işlemleri ve gerekecek resmi senet değişiklikleri için Avukat Suat Ballar yetkili kılınmıştır.